طراحی و برنامه ریزی کمپین تبلیغاتی

اقدامات، خدمات و برنامه ریزی های استراتژیک، متناسب با اهداف کوتاه مدت و بلند مدت مشتری