عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

هدف تنها معرفی کالا نیست بلکه ترغیب مشتری به خرید محصول است