برنامه های مشارکتی صدا و سیما

تهیه و تولید انواع برنامه های مشارکتی تجاری برای صدا و سیما